Правни отрасли

Търговско право

 • регистрация на всички видове търговски дружества и ЕТ, както и извършване на промени по съществуващи дружества - изготвяне, попълване и депозиране на всички необходими документи пред Агенция по вписвания - Търговски регистър
 • възможност за бързо изпращане на документите с електронен подпис
 • представителство пред Агенция по вписвания с изрично адвокатско пълномощно, което спестява на клиента време и разходи за нотариална заверка на документите, както и дава възможност за ползване на по-ниска държавна такса
 • изготвяне на жалби и представителство пред съда в случай на постановен отказ от Агенция по вписвания
 • възможност за текущо правно обслужване на вече регистрирани дружества въз основа на договор за абонаментно обслужване или сключване на отделни договори за правна помощ
 • готовност за работа в екип със счетоводител /счетоводна къща с цел осигуряване на пълно, ефективно и качествено обслужване на фирмите
 • изготвяне на документи за приемане/изключване на съдружник в търговско дружество, изготвяне на договори за прехвърляне на дружествени дялове/акции по ТЗ, изготвяне на учредителни актове на (Е)ООД, (Е)АД, СД и др., както и изготвяне на всички необходими документи във връзка с вписване на промени в статуса на търговски дружества
 • изготвяне на документи и консултиране по всички правни въпроси при прекратяване и ликвидация на търговски дружества
 • изготвяне на комисионни договори, договор за търговско посредничество, консултации във връзка с дейността на търговски пълномощник, търговски посредник, прокурист
 • изготвяне на договори за търговски продажби, договор за лизинг, договор за наем на търговски складове и офиси
 • процесуално представителство по търговски спорове
 • изготвяне на документи във връзка с публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър
 • регистрация на дружества по Закона за лечебните заведения
 • регистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел, извършване на промени по вече регистрирани юридически лица с нестопанска цел, представителство пред Министерство на правосъдието


Вещно право

 • изготвяне и проверка на предварителни договори по чл. 19 ЗЗД
 • извършване на проверки за наличие/липса на тежести върху имота, снабдяване с удостоверение за тежести от Агенция по вписвания
 • изготвяне на проект за нотариален акт
 • представителство пред нотариус, данъчни служби, общини, Агенция по вписвания при покупка на имот в страната
 • проверка на всички релевантни документи с цел своевременно установяване на тяхната редовност и законосъобразност
 • организиране и представителство на срещи с другата страна по сделка, водене на преговори и осъществяване на непрекъснат контакт с представители на продавача/купувача
 • процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при искове за неустойки, обезщетения или други претенции в случай на нарушени договорни клаузи


Трудово право

 • консултации по трудовоправни въпроси
 • водене на преговори с цел постигане адекватна защита интересите на клиента. В трудовоправните отношения понякога е по-важно страните да избегнат съдебната зала и да решат проблемите по пътя на преговорите. В тази връзка е изключително важна и ролята на адвоката, чиято адекватна намеса би спестила на клиента допълнителните разходи и излишно време.
 • за компанията-работодател предлагаме изготвяне на пълен пакет документи-трудови договори, съобразени с всеки индивидуален случай, анекси, договори за управление, вътрешни правила за трудовия ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд и т.н. Целта ни е за защитим интересите на клиента си и да предотвратим евентуални съдебни процеси или санкции, които биха могли да бъдат наложени от Инспекцията по труда


Интелектуална собственост

 • изготвяне на договори и други споразумения в областта на авторското право, в това число договори за изключителна/неизключителна лицензия
 • консултации във връзка с регистрация на търговски марки
 • процесуално представителство в случай на нарушени права при търговски марки/в областта на авторските права

 

Семейно и наследствено право

 • изготвяне на брачни договори
 • изготвяне на споразумения за развод по взаимно съгласие
 • представителство пред съд при развод по исков ред
 • представителство пред Министерство на правосъдието в случаите на упражняване на правата по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международните отвличания на деца от 1980г.
 • изготвяне на завещания и съдействие за депозиране на саморъчни завещания при нотариус
 • правни консултации и представителство в областта на наследяването, включително възстановяване на запазена част от наследство, съдебна делба, оспорване на завещание, претендиране на обезщетение за лишаване право на ползване и др.


Данъчно право

 • консултации и процесуално представителство във връзка с обжалването на данъчно-ревизионни актове
 • процесуално представителство във връзка с обжалване на наказателни постановления и други административни актове


Конкурентно право

 • Консултации във връзка с предотвратяване или избягване на нелоялна конкуренция
 • Процесуално представителство пред КЗК, ВАС по спорове, свързани с нелоялната конкуренция


Разрешаване на спорове. Процесуално представителство

 • изготвяне и депозиране на искови молби, отговори на искови молби по чл. 131 ГПК, становища, въззивни и касационни жалби и др. по искови производства
 • консултации по заповедното производство, изготвяне на заявления за издаване на заповеди за изпълнение, както и на  възражения по вече издадени заповеди за изпълнения
 • защита интересите на клиента в съдебни заседания, осигуряване на всички релевантни доказателства в хода на съдебния процес
 • Правна защита на абонати на дружества, предоставящи услуги в областта на топлоснабдяването, електроснабдяването, мобилни оператори, колекторски фирми и др.

 

Изпълнително производство

 • образуване и водене на изпълнително дело от името на взискателя;
 • обжалване актовете и действията на частен/държавен съдебен изпълнител пред съда;
 • защита правата и интересите на взискателя или длъжника в хода на изпълнителното производство, в това число завеждане на искове, подаване на възражения, сключване на споразумение и др.

 

Правна защита и съдействие при нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

 • изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург;
 • представителство пред Съда по правата на човека в Страсбург;
 • изготвяне на молби за претендиране на обезщетение пред Инспектората към Министерство на правосъдието в случаите на забавени съдебни производства, свързани с нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи

 

Съдействие пред Европейските институции:

 • Изготвяне и подаване на индивидуални жалби пред Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския омбудсман, както и други европейски институции и организации, в зависимост от конкретния случай на клиента

 

Услуги от медицинското право, подходящи за медицински центрове, амбулатории, фармацевтични фирми и др.

 • Консултации и изготвяне на правни становища във връзка с действащите нормативни актове;
 • Изготвяне на различни договори, свързани с медицинското обслужване;
 • Изготвяне на вътрешни актове, уреждащи дейността на лечебните заведения;
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване/изменение на трудово правоотношение, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по Кодекса на труда /КТ/ и др.; Изготвяне на съответните документи, свързани със защита на личните данни на служители и контрагенти;
 • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и Върховен Административен Съд /ВАС/във връзка с оплаквания за нелоялни практики и др.;
 • Изготвяне на възражение срещу административен акт или обжалване на актове по ЗАНН

 

Правна помощ във връзка със защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните)

 • Консултации и правни становища по Общия регламент относно защитата на личните данни;
 • Изготвяне на анекси към трудови и граждански договори или съответни договорни клаузи във връзка с новите изисквания на Регламента;
 • Изготвяне на всички необходими декларации и други документи, свързани със защитата на личните данни при тяхната обработка;
 • Представителство пред Комисията за защита на личните данни в случаите на нарушение на разпоредбите на Регламента

 

Наказателно право

В областта на наказателното право дружеството може да съдейства само с подаване на сигнали до прокуратурата и другите официални институции за защита правата и интересите на пострадали лица, жертва на престъпления.

 

Адвокатско дружество „Вълова и Ангелова” има богат опит в представителството на български и чуждестранни физически и юридически лица пред съдилищата в Република България. Дружеството осигурява качествена и адекватна защита на своите клиенти, като наша политика е да консултираме клиента за всяка стъпка в развитието на съдебния процес, за всички рискове и изненади, които биха могли да станат реалност.